stavební chemie

Charakteristika

Vodou ředitelný preparát obsahující biocidní složky s mimořádnými vlastnostmi pronikání – penetrace, určený k preventivní ochraně dřeva vnitřních a vnějších konstrukcí bez dotyku se zemí podle tříd ohrožení 1,2 a 3, ČSN EN 335-1,2.
Působí proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním.

Použití

Impregnace na:

• střešní krovy
• inženýrské a výškové stavby
• dřevěné konstrukce – pergoly, ploty, zahradní domky
• do interiéru i exteriéru

Balení: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 40 kg

Název BAUFAN
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU DŘEVA
Vlastnosti • čirý, hnědý nebo zelený
• bez těžkých kovů
• rychle stabilizující
• zápachově neutrální
• bránící korozi
• odolný vůči atmosférickým vlivům
Návod k použití Příprava podkladu: Dřevo se nařeže na potřebnou délku a odstraní kůra a lýko.
Aplikaci impregnace je možné provádět natíráním, stříkáním – rozprašováním, máčením, tlakovou impregnací v kotli a ponorem pouze ve stacionárních zařízeních např. v rozprašovacím tunelu.
Koncentrace při aplikaci závisí na druhu dřeva, potřebném množství naředěné impregnace, technologického postupu a třídě ohrožení. U natírání, máčení, stříkání v uzavřených zařízeních a u impregnování ponorem se používá maximálně 35 %-ní vodní roztok.
• třída ohrožení 1 = 80 g solného koncentrátu/m2 dřeva
• třída ohrožení 2 = 80 g solného koncentrátu/m2 dřeva
• třída ohrožení 3 = 160 g solného koncentrátu/m2 dřeva, pouze je-li ochrana překryta nátěrem vhodným krycím nátěrem
Ředění: K vytvoření 35 %-ního roztoku se 1 kg koncentrátu k ochraně dřeva rozpustí v 3 l vody a homogenizuje krátkým mícháním.
Impregnované dřevo je možné vystavit účinkům deště až po úplném zaschnutí. Dodatečně vytvořené řezné plochy a praskliny vzniklé po sušení je třeba znovu ošetřit 35 %-ním roztokem konzervačního přípravku dřeva. Po vysušení nemá impregnované dřevo vliv na železo a ocel, a je možné nanášet vodou ředitelné barvy a nátěrové hmoty obsahující rozpouštědla. Slučitelnost je třeba přezkoušet zkušebním nátěrem.
Při pokládce na střešní fólie dbát na použitý typ a konzultovat použití impregnace přípravku s výrobcem fólie. Dřevo musí být při kontaktu s fólií suché.
Pracovní zařízení okamžitě po použití očistěte vodou. Zbytky po čištění náležitě zlikvidujte.
Technické údaje Vzhled tekutina
Barva čirá, hnědá, zelená
pH 8
Hustota 1,04 g/cm3
Aplikační teplota +5 °C až +35 °C
Balení 1 kg, 5 kg, 10 kg, 40 kg
Bezpečnost Impregnační přípravek se nesmí použít u dřeva, které přichází do přímého styku s potravinami nebo krmivy a nesmí se dostat do povrchových vod. Je leptavý a také jedovatý pro ryby i pro zvířata živící se rybami. Při práci používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle. Během práce nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si pečlivě umyjte ruce a obličej vodou příp. ošetřete vhodným ochranným prostředkem.
Skladování Impregnaci na dřevo je možné skladovat v uzavřených původních obalech na suchém místě chráněném před mrazem po dobu 24 měsíců. Výrobek musí být zabezpečen před dosahem neoprávněných osob, především dětí. Při skladování tekutin ohrožujících vodu se musejí dodržovat zákonná ustanovení.